mercoledì 6 agosto 2014

VIAGGI NEGLI ANNI

Il passato è culla di civiltà, è il nostro oggi in maturità, sarà un domani di chissà.

Rita Vieni


CU’ SUGNU

Sugnu forsi cu’ furriannu cerca se stissa, o forsi cu’ ‘nqueta   cerca postu o’ munnu? Iò nun sacciu cu’ sugnu e chi vogghiu, ...